Avís legal

I. INFORMACIÓ SOBRE EL PRESTADOR DE SERVEIS DE LA SOCIETAT DE LA INFORMACIÓ
El Lloc web d’Internet www.aims.cat és propietat i està administrat per la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ, les dades en  compliment amb el deure d’informació recollit en  l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (“LSSI”), són les següents:

Denominació social: FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ
Domicili social: Rectoria de Sant Pere –  Ctra. Solsona a Bassella, Km. 10,5, Castellar de la Ribera (25289),Lleida
Codi d’identificació Fiscal número: G66652660
Inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya
Adreça de correu electrònic: info@aims.cat

II. TERMES I CONDICIONS GENERALS D’ACCÉS I ÚS DE LA NOSTRA WEB
Aquestes són les condicions generals (d’ara endavant “condicions generals”) que regulen l’accés, navegació i ús del lloc web sota el domini “aims.cat” (d’ara endavant, Lloc web), així com les responsabilitats derivades de la utilització dels seus continguts (entenent d’ara endavant per “continguts” els textos, gràfics, dibuixos, dissenys, codis, programari, fotografies, música, vídeos, sons, bases de dades, imatges, expressions i informacions, així com qualsevol altra creació protegida per les lleis nacionals i els tractats internacionals sobre propietat intel·lectual i industrial). Independentment de les mateixes, la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ podrà establir unes condicions particulars que regulin la utilització i/o contractació de serveis específics oferts als Usuaris a través del Lloc web.

1.- Usuari
La utilització d’aquesta Web li atribueix la condició d’Usuari de la mateixa i expressa la seva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les Condicions Generals publicades per la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ, en el mateix moment en què vostè accedeixi a la Web, sense perjudici de l’acceptació de les condicions particulars que, si fos el cas, hi resultin d’aplicació. Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada es expressament prohibida, i la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ, resta facultada per denegar o retirar l’accés i ús de la Web, en qualsevol moment, i sense previ avís, a aquells Usuaris que incompleixin aquestes condicions generals o les condicions particulars que, si escau, resultin d’aplicació.

2.- Modificacions
La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ es reserva el dret de modificar, unilateralment, en qualsevol moment i sense previ avís les presents condicions, així com la presentació, localització i configuració del Lloc web. En aquests casos es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

3.- Informació oferta a través de la Web: accés i ús
3.1.- Per mitjà d’aquesta Web, la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ facilita informació sobre la fundació i els seus serveis. Les dades contingudes a la Web es proporcionen a l’Usuari únicament a efectes informatius i, en cap cas, poden considerar-se com una oferta vinculant de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ per a la realització de prestació alguna.

3.2.- L’accés, navegació i ús del Lloc web és responsabilitat de l’Usuari, per la qual cosa aquest es compromet a observar diligentment qualsevol instrucció addicional impartida per la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ relativa a l’ús del Lloc web i dels seus continguts. Així mateix li sol·licitem que comuniqui a la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ qualsevol fet del que tingui coneixement i suposi una conducta contrària a dret o vulneri drets de qualsevol tercer.

3.3.- L’accés i ús de la Web té caràcter gratuït per als Usuaris i no exigeix el seu registre previ. No obstant això, l’accés i ús de determinades informacions i serveis oferts a través de la Web en determinats casos només podria fer-se previ registre de l’Usuari.

3.4.- Quan sigui necessari que l’Usuari es registri o aporti dades personals per poder accedir a algun dels serveis, la recollida i el tractament de les dades personals dels Usuaris serà aplicable el que es disposa en la Política de Privacitat recollida en el Lloc web.

3.5.- Si per a la utilització i/o contractació d’un servei en el Lloc web, l’Usuari hagués de procedir al seu registre, aquest serà responsable d’aportar informació veraç i lícita. Si com a conseqüència del registre, es dotés a l’Usuari d’una contrasenya, aquest es compromet a fer un ús diligent i a mantenir en secret la contrasenya per accedir a aquests serveis. En conseqüència, els Usuaris són responsables de l’adequada custòdia i confidencialitat de qualsevol identificador i/o contrasenya que li siguin subministrades per la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ, i es compromet a no cedir-la a terceres persones, ja sigui temporal o permanentment, ni permetre l’accés a persones alienes. Serà responsabilitat de l’Usuari la utilització il·lícita dels serveis per qualsevol tercera persona que faci un mal ús o que perdi aquesta contrasenya

És obligació de l’Usuari notificar de forma immediata a la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ qualsevol fet que permeti l’ús indegut dels identificadors i/o contrasenyes, tals com el robatori, extraviament, o l’accés no autoritzat als mateixos, amb la finalitat de procedir a la seva immediata cancel·lació. Mentre no es comuniquin tals fets, la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ quedarà eximida de qualsevol responsabilitat que pogués derivar-se de l’ús indegut dels identificadors o contrasenyes per tercers no autoritzats.

3.6.- La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ es reserva el dret a restringir, suspendre, prohibir o cancel·lar en qualsevol moment l’accés i/o utilització, a tot o part de la Web i a tots o a determinats Usuaris, sense que sigui necessari un preavís. Especialment, la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ podrà suspendre temporalment els serveis i continguts de la Web per efectuar operacions de manteniment, millora dels mateixos.

L’Usuari declara conèixer i acceptar aquest fet i, en conseqüència, renúncia a reclamar enfront de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ dany o perjudici algun que se li pugui causar per aquest motiu.

3.7.- Aquells Usuaris que desitgin establir un hiperenllaç, enllaç o link entre el seu lloc web i el Lloc web (el “Link”) hauran d’obtenir l’autorització prèvia de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ presentant una sol·licitud a la següent adreça de correu electrònic info@aims.cat.

Tot enllaç de tercers a aquest Lloc web ha de ser-ho a la seva pàgina principal. L’Usuari respondrà enfront de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ o enfront de tercers, de qualsevol dany i perjudici que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

4.- Restriccions d’ús
4.1.- L’Usuari s’obliga a usar els continguts de forma diligent, correcta i lícita.

4.2.- L’Usuari es compromet a fer ús de les informacions o dades, de qualsevol naturalesa i format, i/o de qualsevol de les prestacions que es puguin oferir a la Web a cada moment (els “Continguts”) de la següent manera:

a) No està autoritzat a reproduir o copiar, distribuir, modificar, cedir o comunicar públicament la informació continguda a la Web, a no ser que es compti amb el vistiplau del titular dels corresponents drets o això hi sigui legalment permès

b) No està autoritzat per emprar la informació continguda a la Web amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altra classe de finalitat comercial.

c) No està autoritzat per suprimir, eludir, manipular el “copyright” i altres dades identificatives dels drets de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ, així com els dispositius tècnics de protecció com, per exemple, les empremtes digitals.

d) No està autoritzat a desmuntar, disgregar o invertir les bases de dades on s’emmagatzema la informació de la Web..

e) No està autoritzat a realitzar pràctiques o actes d'”spamming” en l’ús o com a conseqüència de l’ús de la Web o de les informacions i serveis amb fins de venda o d’altres de naturalesa comercial, a una pluralitat de persones sense que en mitjanci la sol·licitud prèvia o vistiplau, ni qualsevol altres missatges no sol·licitats ni consentits prèviament a una pluralitat de persones, i a no enviar cadenes de missatges electrònics no sol·licitats ni consentits prèviament, ni a utilitzar llistes de distribució a què pugui accedir-se mitjançant la Web.

f) No podrà dur a terme activitats que puguin ser considerades com a il·legals, immorals o contràries a l’ordre públic.

g) No utilitzarà els Continguts o prestacions incloses a la Web per dur a terme activitats que puguin perjudicar la imatge de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ.

5.- Drets de Propietat Industrial i Intel·lectual. Titularitat dels continguts
5.1.- Les creacions i obres ofertes a la Web (entre altres, els següents elements protegits: textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programes d’ordinador, pàgines Web, links, continguts sonors i audiovisuals, el seu disseny gràfic i codis font, així com qualsevol marca, noms de domini i altres signes distintius i, en general, qualsevol tipus d’obra, creació o expressió – o una combinació d’aquests – inclosa a la Web o utilitzada per identificar-ho o per identificar a parts del mateix) es troben subjectes a drets de propietat intel·lectual i/o industrial del que és titular la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ.

Correspon a la Fundació l’exercici exclusiu dels drets d’explotació de la propietat intel·lectual esmentada, de qualsevol manera i, en especial, els drets de reproducció, distribució, comunicació pública i transformació. La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ no cedeix totalment ni parcial, ni concedeix llicència ni cap vistiplau als usuaris sobre els drets de propietat intel·lectual o industrial o de qualsevol altra manera relativa a la Web.

5.2.- Mitjançant els presents Termes i Condicions, la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ únicament autoritza a l’Usuari perquè pugui visionar, descarregar i imprimir els Elements Protegits titularitat de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ, sempre que l’Usuari els utilitzi per a usos exclusivament personals, comprometent-se a no dur a terme, ni directa ni indirectament, qualsevol explotació comercial dels mateixos ni utilitzar-los per a qualsevol fi que no estigui expressament previst en aquests Termes i Condicions.

Es permet l’ús de les imatges i els vídeos de premsa per a finalitats editorials.

5.3.- La utilització per l’Usuari d’aquells Elements Protegits titularitat de tercers quedarà sotmesa a aquelles condicions que, si escau, dites terceres puguin establir i que l’Usuari s’obliga a conèixer.

5.4.- Qualsevol infracció del que es disposa en aquest apartat serà considerada com a vulneració dels drets de propietat intel·lectual de titularitat de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ, donant lloc a les responsabilitats legalment establertes a aquest efecte i podent ser perseguida aquesta actuació mitjançant les accions administratives, civils o penals que si escau corresponguin.

L’Usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a les pàgines de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ.

La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ fa esment de tots aquells autors les obres dels quals apareixen aquí reproduïdes, excepte en els casos en què ha estat impossible determinar l’autoria; no obstant això, queda a la disposició d’aquelles persones i/o autors que reconeguin reproduïdes les seves obres per garantir el compliment dels seus drets. La Fundació no es fa responsable de l’ús per tercers d’aquestes imatges.

5.5.- Ús de les fotografies i els vídeos de premsa

Es permet l’ús de les imatges i els vídeos de premsa per a finalitats editorials. Els drets d’ús i d’explotació emparats pels drets d’autor són propietat de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ, tret que s’indiqui de manera expressa un altre titular. La incorporació d’imatges a un arxiu de manera electrònica/manual no altera la vigència en tot el seu abast de tots els drets d’autor. Les imatges utilitzades, modificades, reproduïdes i/o alterades electrònicament han d’incloure la indicació de la font (©AIMS Fundació). Queda prohibida la seva cessió a tercers per a finalitats comercials –també en cas d’haver estat editades electrònicament. La impressió/publicació de les fotografies es realitza de manera gratuïta. No obstant això, en el cas dels mitjans impresos sol·licitem una còpia de la publicació i, si es tracta d’un vídeo o un mitjà electrònic, una notificació breu.

6.- Licitud i correcció dels Continguts inclosos a la Web
La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ no garanteix ni es responsabilitza de qualsevol inexactitud i/o falta de correcció i/o falta d’actualització dels continguts de la Web.

La responsabilitat de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ respecte del contingut i informació que ofereixin llocs d’Internet als quals dirigeixin hiperenllaços inclosos a la Web així com d’aquells Continguts de/o procedents de tercers que s’allotgin a la Web, es regirà pel que es disposa en els articles 16 i 17 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació, Llei 34/2002.

La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ no es responsabilitza ni garanteix que l’accés als Continguts i altres parts de la Web sigui legal des de fora d’Espanya. L’accés a la Web des d’un país diferent a Espanya, haurà de dur-se a terme d’acord amb les normes aplicables al territori des del qual l’Usuari accedeixi a la Web.

7.- Exclusió de garanties i responsabilitats
7.1.- La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ només respondrà dels serveis propis i continguts directament originats per ella i identificats convenientment com a propietat industrial i intel·lectual de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ

7.2.- La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ no respondrà per:

7.2.1.- Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s als productes o serveis prestats o oferts per terceres persones o entitats mitjançant la Web, i en particular de:

a) L’incompliment de la Llei, la moral i els bons costums, així com l’ordre públic, o l’ús dels productes i/o serveis oferts de manera no diligent o incorrecta, o amb fins o efectes il·lícits o contraris als establerts en aquestes condicions generals o en les condicions aplicables que, si n’és el cas, en resultin d’aplicació.

b) La infracció dels drets de propietat industrial i intel·lectual o del secret empresarial o professional. La realització d’actes de competència deslleial o de publicitat il·lícita.

c) La infracció dels drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la imatge de les persones, i els relatius a la protecció de la infància i la joventut. La realització d’actes de naturalesa pornogràfica.

d) La il·licitud o manca de veracitat, exactitud, fiabilitat, pertinença, actualitat i exhaustivitat dels continguts i informacions transmeses o posats a disposició dels usuaris, incloses les informacions i serveis prestats per tercers o pels usuaris mitjançant la Web.

e) L’incompliment o compliment defectuós o terminació per qualsevol causa dels contractes realitzats amb tercers amb motiu de la prestació de serveis mitjançant la Web.

f) La incapacitat de qualsevol Usuari o la suplantació de la personalitat d’un tercer efectuada per l’Usuari.

7.2.2.- Els danys a l’honor, la intimitat o qualsevol altre, o les injúries o ofenses que s’originin a un Usuari en cas d’informació inclosa a la Web per qualsevol altre Usuari ja que, d’acord amb el previst en els Termes i Condicions, els Usuaris de la Web estan obligats a no introduir informació que pugui ser considerada il·legal, immoral o contraria a l’ordre públic.

7.2.3.- Els danys i perjudicis que puguin derivar-se del coneixement que puguin tenir tercers no autoritzats de la mena, condicions, característiques i circumstàncies d’accés i ús que els usuaris fan de la Web i de les informacions i serveis, així com de l’incompliment pels Usuaris de les seves obligacions en relació amb les dades de caràcter personal.

7.2.4.- Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a l’existència d’errors en l’accés o ús de la pàgina Web, així com en l’accés o ús dels seus serveis o del contingut, tot i que es comprometi a evitar-los, i actualitzar o reparar aquest contingut.

7.2.5.- Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a les informacions contingudes als enllaços o “links” que apareguin al seu Web.

7.2.6.- Els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que puguin deure’s a l’existència de virus en el sistema informàtic, documents electrònics o fitxers dels usuaris. De la mateixa manera, per la presència de virus en els serveis prestats per tercers mitjançant la Web.

7.2.7.- La pèrdua de negoci, beneficis o dades per danys indirectes, secundaris, especials o consegüents que resultin de l’accés o ús dels serveis de la Web.

7.3.- L’Usuari eximeix a la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ de qualsevol responsabilitat que pogués sorgir com a conseqüència de l’incompliment del que es disposa en les presents Termes i Condicions, especialment però sense limitació, de les Limitacions a l’Ús de la Web regulades en els mateixos.

8.- Generalitats
Els encapçalaments de les diferents clàusules són només informatius, i no afectaran, qualificaran o ampliaran la interpretació de les Condicions Generals.

En cas d’existir discrepància entre l’establert en aquestes Condicions Generals i les condicions particulars de cada servei específic, prevaldrà el que es disposa en aquestes últimes.

En el cas que qualsevol disposició d’aquestes Condicions Generals fos considerada nul·la o inaplicable, íntegrament o en part, per qualsevol Jutjat o òrgan administratiu competent, aquesta nul·litat o inaplicació no afectarà a les altres disposicions de les Condicions Generals ni a les condicions particulars dels diferents serveis de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ.

El no exercici o execució per part de la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ de qualsevol dret o disposició continguda en aquestes Condicions Generals no constituirà una renúncia al mateix, excepte reconeixement i acord per escrit per la seva banda.

9.- Legislació aplicable i jurisdicció
La prestació del servei del Lloc web i les presents Condicions Generals d’Ús del Lloc web es regeixen per la llei espanyola. En la mesura en què així ho permeti la llei, les parts, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls, acorden sotmetre’s a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Sant Cugat del Vallès.