Política de privacitat

1. Introducció

En general, el lloc web www.aims.cat es pot visitar sense necessitat de proporcionar cap tipus d’informació personal. Ocasionalment recopilem informació personalitzada a partir de les dades que proporcionen els Usuaris de la Web o clients dels nostres serveis.

En aquests casos, la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ garanteix el compliment del Reglament de Protecció de Dades de les persones físiques 2016/679/UE de 27 d’abril, la Llei Orgànica 3/2018 de 5 de desembre (LOPDGDD) i demés normativa legal vigent en matèria de protecció de dades personals.

La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ es compromet a protegir la informació emmagatzemada en els seus sistemes considerada com a dades de caràcter personal.

A efectes informatius, es considera “Dada Personal” qualsevol dada o informació numèrica, alfabètica, gràfica, fotogràfica, acústica o de qualsevol tipus concernent a persones físiques identificades o identificables.

La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ ha adoptat les mesures de seguretat d’índole tècnica i organitzativa que vénen exigides en la legislació vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal. Amb aquest objectiu s’han establert tots els mitjans i mecanismes necessaris per evitar l’alteració, pèrdua, mal ús, tractament i accés no autoritzat o robatori dels mateixos. No obstant això, l’Usuari haurà de tenir en compte que les mesures en Internet, a causa de la seva naturalesa i caràcter global, no són inexpugnables.

2. Recollida, Finalitat i Tractament

2.1.- En compliment de la normativa vigent en matèria de Protecció de Dades li informem que la nostra pàgina web inclou enllaços a comptes de correu electrònic i formularis que vostè pot utilitzar per contactar amb la nostra empresa.

2.2.- La seva utilització suposa que ens atorga el seu consentiment exprés perquè la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ tracti les seves dades personals amb les finalitats següents: proporcionar informació als nostres serveis de contractació per facilitar el procés de selecció, oferir-li i informar-li sobre els nostres serveis; respondre a les seves consultes enviades a través del Lloc web; enviar-li informació d’utilitat o interès relativa a articles, esdeveniments i publicacions, publicitaris i d’informació comercial sobre la Fundació, les seves activitats, concursos, productes, serveis, així com documentació de diversa naturalesa; tractar les seves Dades per a la prestació de serveis d’informació sobre els serveis contractats; per a la gestió dels serveis oferts a través del Lloc web; per a la gestió, desenvolupament i compliment de la relació establerta entre la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ i els qui aportin les seves dades personals a través del Lloc web; tractar les seves Dades per a la contractació de serveis de manteniment i, finalment, per tractar les seves Dades per a controls de qualitat de l’Àrea de Clients.

Ocasionalment sol·licitarem el teu consentiment per processar, utilitzar o mostrar la seva informació per a qualsevol motiu que no aparegui en la llista anterior.

2.3.- La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ no utilitzarà les seves dades personals amb finalitats incompatibles a les quals figuren en aquesta clàusula o queden descrites al peu de cada formulari present a la nostra pàgina web.

2.4.- La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ informa als Usuaris de la Web que les seves dades de caràcter personal només podran obtenir-se per al seu tractament quan siguin adequats, pertinents i no excessius en relació amb l’àmbit i les finalitats determinades, explícites i legítimes per les quals s’hagin obtingut. Seran cancel·lats quan hagin deixat de ser necessaris o pertinents per a aquesta finalitat, o quan ho sol·liciti el titular en l’exercici del seu dret de cancel·lació.

2.5.- La FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ informa als Usuaris que per completar el formulari és necessari aportar certes dades personals amb caràcter obligatori quedant a la seva elecció l’opció d’emplenar aquelles dades que no tinguin aquesta consideració. El tractament de les dades, ja sigui automatitzat o manual, resulta imprescindible per al compliment de les finalitats detallades.

2.6.- L’Usuari garanteix que les dades aportades són veritables, exactes i complets, sent responsable de qualsevol dany o perjudici, directe o indirecte, que pogués ocasionar-se com a conseqüència de l’incompliment de tal obligació. En aquest sentit, serà obligació dels Usuaris mantenir actualitzats les dades de forma tal que corresponguin a la realitat a cada moment.

En el cas que les dades aportades pertanyessin a un tercer, l’Usuari garanteix que ha informat a dita tercera dels aspectes continguts en aquesta Política i obtingut la seva autorització per facilitar-los a la FUNDACIÓ DE L’ACADÈMIA INTERNACIONAL DE MÚSICA DE SOLSONA-AIMS FUNDACIÓ per a les finalitats assenyalades.

L’Usuari serà l’únic responsable a causa de l’emplenament dels formularis amb dades falses, inexactes, incomplets o no actualitzats.

3. Drets dels Usuaris

Els Usuaris de la Web estan legitimats per exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició prevists en la normativa legal i reglamentària sobre protecció de dades personals.

L’exercici d’aquests drets podrà fer-se mitjançant enviament d’una sol·licitud escrita i signada a l’adreça postal que apareix en l’avís legal o a l’email info@aims.cat juntament amb la següent informació: nom i cognoms de l’Usuari, domicili a l’efecte de notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat i petició en la qual es concreti la sol·licitud.